Việt số Net Thiết kế Web, đăng k tn miền hosting với chnh sch gi hấp dẫn